Kancelaria Adwokacka

adw. Michał Wodzisz

+48 691 678 650

Michał Wodzisz – adwokat

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Michała Wodzisza świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w formie kompleksowej obsługi prawnej.

Kancelaria prowadzi sprawy we wszystkich dziedzinach prawa, w szczególności obejmujących prawo karne, karne skarbowe i wykroczeniowe, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo administracyjne oraz prawo gospodarcze.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, z uwzględnieniem spraw karno-gospodarczych.


 Czytaj więcej

 • pomoc prawna przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona w fazie postępowania jurysdykcyjnego przed wszystkimi sądami,
 • obrona w sprawach o czyny stanowiące przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w szczególności przeciwko obowiązkom podatkowym, obowiązkom celnym, organizacji gier hazardowych,
 • występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
 • świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary, odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego itp.,
 • sporządzenie i wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień (apelacja, zażalenia, kasacje),
 • sporządzenie i reprezentacja w sprawach o wznowienie postępowania, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • pomoc prawna w zakresie sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia,
 • zapewnienie pomocy prawnej, w szczególności w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstwa narkotykowe, zorganizowanych grup przestępczych, bójki i pobicia, przestępstwa w komunikacji, przestępstwa gospodarcze, przeciwko obrotowi pieniędzy i wiarygodności dokumentów, sprawy o pomówienia itp.

Czytaj więcej

 • reprezentowanie osób fizycznych i osób prawnych przed wszystkimi sądami,
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych,
 • dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie,
 • pomoc prawna klientom w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ocena ważności testamentów, sprawy o zachowek, spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe),
 • sprawy o naruszenie posiadania i wydanie nieruchomości,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego i osobowego (ochrony własności i posiadania, służebności, w tym służebności gruntowych i osobistych, zasiedzenia, ubezwłasnowolnienia itp.),
 • sprawy z zakresu prawa lokalowego (ochrona praw lokatorów, eksmisje),
 • sporządzanie opinii prawnych.

Czytaj więcej

 

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy o pozbawienie, bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dziećmi,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku,
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • sprawy o przysposobienie.

Czytaj więcej

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz środków odwoławczych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania oraz skarg o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym, sądowoadmistracyjnym oraz inne sprawy związane z udziałem w postępowaniu administracyjnym.

Czytaj więcej

 • sporządzanie projektów statutów i umów spółek, opracowywanie zmian, tworzenie i rejestracja spółek,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (pozwy o zapłatę, odszkodowania),
 • sporządzanie projektów umów i pism w sprawach gospodarczych oraz ich opiniowanie.

Czytaj więcej

 • pomoc prawna w sprawach o : ustalenie stosunku pracy, mobbingu, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, lub za wypadek przy pracy itp.,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • odwołania od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Czytaj więcej

 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, zaistniałych w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • sprawy o dochodzenie odszkodowania za utratę majątku (zniszczenie, bądź kradzież pojazdu, utrata zarobku),
 • sprawy o dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za szkodę na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zwrot wydatków na leczenie),
 • sprawy o dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty po śmierci najbliższego członka rodziny,
 • sprawy o dochodzenie odszkodowana, zadośćuczynienia lub renty, za błąd medyczny (z tytułu błędu lekarza lub personelu medycznego),
 • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia dobra osobistego,
 • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby bliskiej,
 • sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Czytaj więcej

"Sprawiedliwość jest drugim wielkim zadaniem prawa, jednak pierwszym jest pewność prawa, pokój"

- Gustav Radbruch