• pomoc prawna przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona w fazie postępowania jurysdykcyjnego przed wszystkimi sądami,
 • obrona w sprawach o czyny stanowiące przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w szczególności przeciwko obowiązkom podatkowym, obowiązkom celnym, organizacji gier hazardowych,
 • występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
 • świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu wykonawczym – przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary, odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego itp.,
 • sporządzenie i wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień (apelacja, zażalenia, kasacje),
 • sporządzenie i reprezentacja w sprawach o wznowienie postępowania, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • pomoc prawna w zakresie sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia,
 • zapewnienie pomocy prawnej, w szczególności w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstwa narkotykowe, zorganizowanych grup przestępczych, bójki i pobicia, przestępstwa w komunikacji, przestępstwa gospodarcze,  przeciwko obrotowi pieniędzy i wiarygodności dokumentów, sprawy o pomówienia itp.