• pomoc prawna w sprawach o : ustalenie stosunku pracy, mobbingu, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, lub za wypadek przy pracy itp.,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • odwołania od orzeczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.