• reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz środków odwoławczych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania oraz  skarg o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
  • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym, sądowoadmistracyjnym oraz inne sprawy związane z udziałem w postępowaniu administracyjnym.